Fastighetsautomation

Fastighetsautomation

Inom fastighetsteknik så är fastighetsautomation är ett verksamhetsområde där vi har stor erfarenhet och vi kan vara fastighetsägare behjälpliga i allt från specifika uppdrag till att utföra hela generationsskiften.

Tjänster kan vara:

 • Beställar-/upphandlingsstöd.
  Att vara beställarstöd i alla hänseenden, från ax till limpa, även i driftsfrågor.
 • Framtagning av strategier.
  Att ta fram strategier alt. stödja beställaren i det strategiska arbetet avseende modernisering eller utveckling av fastighetsautomationen inom det egna beståndet.
 • Projektering.
  Utföra projektering av en anläggning, för kommande upphandling.
 • Framtagning projekteringsanvisningar, styrande dokument och tekniska krav.
  Tillsammans med beställaren arbeta fram projekteringsanvisningar, styrande dokument och tekniska krav.
 • Framtagning förfrågningsunderlag för upphandling av ramavtal, även inom LOU.
  Att ta fram, alternativt vara beställaren behjälplig i arbetet avseende ramavtalsupphandling gällande SÖ-entreprenörer och / eller systemintegratörer.
 • Framtagning förfrågningsunderlag för upphandling av projekt som funktions- eller utförande entreprenad.
  Att ta fram, alternativt vara beställaren behjälplig i arbetet avseende upphandling gällande styr&övervakningsentreprenader.
 • Upphandling
  Medverka eller leda upphandling.
 • Projektledning
  Leda upphandlade projekt avseende styr&övervakningsinstallationer och/eller uppbyggnad av överordnat system.
 • Besiktning
  Utföra besiktning av upphandlade arbeten.
 • Framtagning funktionsbeskrivningar.
  Gå igenom befintliga anläggningar och ta fram funktionsbeskrivningar (driftkort och flödesbilder) och kompletterande beskrivningar.
 • Sårbarhetsanalys.
  Genomgång av befintliga installationer med fokus på teknisk livslängd, status, fel mm och utföra sårbarhetsanalys anläggningen i sin helhet.
 • Dokumentation
  Sammanställning av dokumentation för anläggningar/bestånd.
bilder2