Referenser / erfarenheter

skb

Tillsammans med AFRY AB, som underkonsult, arbetat på uppdrag av SKB (Svensk Kärnbränslehantering AB) med att fram riktlinjer och styrande dokument gällande fastighetsautomation för kärnbränsleförvaret.

ica-fastigheter

Tillsammans med KADESJÖS INGENJÖRSBYRÅ AB, som underkonsult, arbetat på uppdrag av ICA Fastigheter med att fram förfrågningsunderlag gällande fastighetsautomation för utförd nyproduktion avseende e-handelslager i Brunna. Uppdraget omfattade värme- och köldbärarsystem, ventilationssystem, rumssystem mm. Uppdraget inkluderade också arbete med systemutformning och framtagning av systemlösningar, vilket utfördes tillsammans med beställaren.

jernhusen

På uppdrag av Jernhusen AB arbetat med att ta fram förfrågningsunderlag avseende modernisering och nyinstallation av fastighetsautomationssystem. Arbetet inkluderade inventering, framtagning förslag på utförande, framtagning förfrågningsunderlag inkl tekniska krav och administrativa föreskrifter.

vsters-stad

Genomförande av ett generationsskifte avseende fastighetsautomationen för Västerås Stad, vilket innebar analys över nuläget, framtagning av strategier, framtagning/uppdateringar av projekteringsanvisningar, styrande dokument och tekniska krav med inriktning mot industriell standard (PLC). Även ledning av arbetet med SCADA för uppsättning i ny virtuell miljö. Framtagning av förfrågningshandlingar för upphandling av ramavtal inom LOU.

fortifikationsverket

Genomförande av ett generationsskifte avseende fastighetsautomationen inom region i Fortifikationsverket, vilket innebar analys över nuläget, framtagning av strategi, framtagning/uppdateringar av projekteringsanvisningar, styrande dokument och tekniska krav, ledning av arbete för uppsättning av nytt SCADA-system. Framtagning av förfrågningshandlingar för upphandling av ramavtal gällande systemintegration och styr&övervakningsarbeten, inom LOU. Framtagning av förfrågningshandlingar i projekt.

Fastighetsautomation

Vi har lång erfarenhet inom området fastighetsautomation, med allt från projektering, framtagning förfrågningshandlingar, upphandling, projektledning till dokumentation. Även arbete med funktionsprovning och driftoptimering.

FASTIGHETSTEKNIK

Vi har en gedigen bakgrund inom verksamhetsområdet fastighetsteknik, med erfarenhet från service, installationer och underhållsåtgärder.

Projektledning

Vi har lång erfarenhet avseende projektledning av entreprenader inom
fastighetsteknik och i synnerhet inom fastighetsautomation.

Teknisk förvaltning

10 års erfarenhet av teknisk förvaltning, inom statlig och kommu-
nal verksamhet.